POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

DANE OSOBOWE:

Ochrona prywatności Klientów - użytkowników serwisu internetowego ma dla nas bardzo duże znaczenie. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzonych danych oraz zasad ich przetwarzania i wykorzystywania. Wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach, w tym użytkownikach stron internetowych, ograniczane jest do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Klientów oraz użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu operatora serwisu – amodomio.pl. W tym celu:

  • Kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.
  • Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom , którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby obsługi Klientów.

Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy:

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Serwis Internetowy – amodomio.pl  na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest B&B Busalacchi Sp. jawna  ul. Grójecka 108 02-367 Warszawa  NIP 7010087265, zwana dalej Operatorem.

3. Operator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.

4. Operator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową lub reprezentujących osoby prawne

5. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w następujący sposób:

1. w przypadku składania zamówienia na dostawę lub odbiór posiłku ,

2. w przypadku wyrażenia woli przez Użytkownika co do pobrania udostępnionych materiałów lub wyrażenia prośby o kontakt z serwisem na podstawie odpowiednich formularzy – w celu realizacji działań handlowych i marketingowych przez serwis na podstawie wyraźnie przekazanej przez Użytkownika zgody

6. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w przypadku złożenia zamówienia:

1. Cel przetwarzania - celem przetwarzania jest udostepnienie użytkownikowi możliwości złożenia zamówienia i przeprowadzenia procesu dostawy posiłku,

2. Kategorie i zakres danych

a) adres e-mail;

b) imię i nazwisko;

c) numer telefonu;

d) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);

3. Odbiorcy danych

a) pracownicy Operator uprawnieni do przetwarzania danych oraz

b) podmioty zewnętrzne których usługi są niezbędne do poprawnego funkcjonowania systemu zamówień online, w szczególności usługodawcy przetwarzający płatności online

c) Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayPro S.A., z siedzibą ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, KRS: 0000347935 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

4. Prawa zarejestrowanego użytkownika w odniesieniu do danych:

Zarejestrowany użytkownik ma prawo do:

a) żądania sprostowania,

b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych o

c) do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

7. Okres przechowywania danych

Dane Użytkownika Zarejestrowanego w serwisie lub dokonującego zamówienia bez rejestracji przechowywane są na okres realizacji zamówienia (tj. dostarczenia produktów) oraz przez czas wynikający z obowiązujących przepisów podatkowych i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy a także ewentualnie przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązaniowego

8. Zarejestrowany użytkownik lub użytkownik który dokonał zamówienia bez rejestracji ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,

9. Źródłem, skąd pozyskiwane są dane, jest formularz wypełniany przez użytkownika

10.Administrator nie dokonuje profilowania danych

11.Wszelkie życzenia co do zmiany statusu danych osobowych należy zgłaszać do administratora, na adres  email : amodomio@nonsolo.waw.pl

12.Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w przypadku wypełniania formularzy dających dostęp do materiałów nieodpłatnych lub wyrażenia prośby o kontakt z serwisem Użytkownik podaje następujące dane:

1. Cel przetwarzania

1. Celem przetwarzania jest udostepnienie użytkownikowi możliwości pobrania lub otrzymywania materiałów informacyjnych a także przedstawiania użytkownikowi informacji handlowych i promocyjnych

2. Kategorie i zakres danych:

1. adres e-mail;

2. imię i nazwisko;

3. numer telefonu;

3. Odbiorcy danych:

1. pracownicy Operator uprawnieni do przetwarzania danych,

2. podmioty zewnętrzne których usługi są niezbędne do poprawnego funkcjonowania

systemu zamówień online, w szczególności usługodawcy przetwarzający płatności

online

4. Prawa użytkownika który wypełnił formularz kontaktowy lub podał dane w celu uzyskania

dostępu do materiałów dodatkowych

1. Zarejestrowany użytkownik ma prawo do żądania sprostowania,

2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych o

3. do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 

13. Przechowywanie danych:

1. Okres przechowywania danych Dane użytkownika zainteresowanego materiałami informacyjnymi lub zainteresowanego kontaktem ze strony Operatora przechowywane są przez okres do momentu wycofania uprzednio danej zgody na ich przetwarzanie.

2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,

3. Źródłem skąd pozyskiwane są dane jest dany formularz wypełniany przez użytkownika,

4. Administrator nie dokonuje profilowania danych

14.Administrator Danych przekazuje osobie, która wnioskuje o przekazanie dotyczących jej danych

osobowych kopię danych podlegających przetwarzaniu. Administrator Danych na wniosek osoby,

której dane dotyczą, przekazuje dane osobowe pozyskane od tej osoby, do wskazanego przez nią

Administratora Danych.

15.Na podstawie art. 21 pkt 1,2 i 3 RODO, osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym

momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, dotąd przetwarzanych na

podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Administrator Danych zapewnia możliwość wyrażenia

sprzeciwu w taki sam sposób, w jaki pozyskuje zgodę na przetwarzanie danych (za pośrednictwem

strony internetowej Administratora).

16.Z chwilą wniesienia sprzeciwu o którym mowa w pkt c), osoby przetwarzające dane osobowe na

podstawie udzielonego upoważnienia a także sam Administrator Danych Osobowych, prowadzą

działania zmierzające do niezwłocznego zaprzestania dalszego przetwarzania danych osoby, która

złożyła sprzeciw. Nadto podejmowane są działania zmierzające do pseudonimizacji danych

osobowych takiej osoby lub do usunięcia takich danych, jeśli nie zabrania tego odrębny przepis

prawa.

17.Dane osoby, która wniosła sprzeciw co do dalszego przetwarzania są usuwane niezwłocznie, nie

później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia sprzeciwu. Osoba wnosząca sprzeciw jest informowana o

usunięciu jej danych z systemu.

18.Niezależnie od zapisów ppkt 11 dane osobowe są usuwane zawsze po ustaniu okresu, jaki Administrator przewidział dla ich przetwarzania i jaki został podany osobom w klauzuli

informacyjnej.

19.Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu pobierane są automatycznie dodatkowe

informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu,

nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

20.Mechanizm cookies, adres IP

1. Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez Operatora za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Operatora usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych informacji w Serwisie.

2. Operator wykorzystuje dwa typy plików cookies

3. cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;

4. Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają

tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Serwis, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały

5. Operator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

6. Operator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu:

1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

2. popularyzacji serwisu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

3. popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)

4. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)

5. ułatwienia komunikacji za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu za pośrednictwem chatu (administrator cookies zewnętrznego: LiveChat Inc. z siedzibą w USA)

Dane gromadzone przez wymienione wyżej narzędzia nie są łączone z innymi danymi, które Udostępnia użytkownik.

7. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub Strona wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

8. Operator może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Operator przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

21.Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego

administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

22.Dostęp do danych

1  Osoby niezarejestrowane w serwisie które przekazały swoje dane w celu realizacji zamówienia mogą zgłosić chęć dokonania zmian lub usunięcia danych na adres EMAIL : amodomio@nonsolo.waw.pl

Dokonanie usunięcia danych będzie możliwe niezwłocznie po ustaniu warunków opisanych w powyższej polityce prywatności.

23.Zabezpieczenia

1. Operator stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Operator zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

2. Dane osobowe u Operatora są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym w skrócie RODO

24.Zmiany Polityki Prywatności

1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej

2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:

amodomio@nonosolo.waw.pl

25. Data ostatniej modyfikacji: 12.04.2021